Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Przetargi

Wszelkie informacje na temat zamówień publicznych
dostępne są pod adresem:
http://www.niwiska.biuletyn.net
w zakładce Przetargi


2013-10-02
W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP do pobrania dokumenty dotyczące przetargu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska."

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Sprawozdania, uchwały RIO, zaświadczenie US i ZUS pobierz


2013-10-01
W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP publikujemy przetarg ustny...

Niwiska, dnia 23.09.2013r.
Wójt Gminy Niwiska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej:

1) w Trześni tj. działka 492/2 o pow. 1,1532 ha w sąsiedztwie użytków rolnych, niezabudowana o regularnym kształcie. Teren działki płaski. Nieruchomość posiada KW TB1K/00007241/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 14 535,00 zł (czternaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100). Wadium wynosi 2000,00 zł( dwa tysiące złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2013 roku o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w pokoju nr 4. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska najpóźniej do 23 października 2013 r. Dla wyżej wymienionej nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją w/w nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy Niwiska, pokój nr 18.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Elzbieta Wróbel


2013-08-16
Wójt Gminy Niwiska działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, na „Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem Przedszkola w miejscowości Siedlanka”, za ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę czytaj całość


2013-08-01
W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP w dniu 01.08.2013r.
do pobrania INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, z podziałem na następujące części: czytaj całość


2012-06-06
W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP do pobrania dokumenty dotyczące przetargu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.605.697,26 PLN ."

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz


2012-05-31
W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP do pobrania dokumenty dotyczące przetargu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.605.697,26 PLN ."

Roczne sprawozdania na dzień 31.12.2011 (Rbz, Rbnds,Rbn ) pobierz

Kwartalne sprawozdania na dzień 31.03.2012 (Rbz, Rbnds,Rbn ) pobierz

Roczne sprawozdanie na dzień 31.12.2011 (Rb28s ) pobierz

Kwartalne sprawozdanie na dzień 31.03.2012 (Rb28s ) pobierz

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 406/2011, 407/2011, 408/2011, 62/2012 pobierz

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 74/2012 pobierz


Przetargi do projektów:
Zwiększenie zatrudnialności osób niepracujących z terenu Gminy Niwiska
Aktywizacja kobiet z terenu Gminy Niwiska


2011-06-20
W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP do pobrania pliki dotyczące przetargu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.038.116,00 zł." pobierz

Wyjaśnienie do siwz pobierz
Wyjaśnienie do siwz pobierz

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin