Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Konkursy ogłaszanie przez Urząd Gminy Niwiska

Zapomniana wśród pól
Na skraju wioski, przy wiejskiej drodze
Stoi kapliczka mchem porośnięta.
W środku obrazek Czarnej Madonny
O smutnych oczach, twarz jej pocięta.
Patrzy na wioskę, patrzy na pola,
Ręką swój lud błogosławi.
A gdy z potrzebą ktoś do niej przyjdzie,
Ona się z jego prośbą do Syna wstawi.
A gdy zapytać mieszkańców wioski,
Jak dawna z wami Matka zamieszkuje?
Młodzi i starzy ręce rozkładają-
Ona od wieków nami się opiekuje.
J. Krajewski


Celem konkursu jest rozbudzenie wśród mieszkańców gminy zainteresowań historią regionalną, architekturą sakralną, pogłębienie wiedzy o kulturze i historii najbliższej okolicy, kształtowanie szacunku dla tradycji lokalnych, religijnych, patriotycznych oraz opisanie i zachowanie dziedzictwa religijnego i kulturowego gminy Niwiska.

Krzyże i kapliczki najczęściej są dziełem anonimowych, ludowych twórców. Ustawiane na rozstajach dróg, wznoszone często w miejscach dramatycznych wydarzeń, jako wota dziękczynne, w celach obrzędowych - są nieodłącznym, choć często niezauważanym, elementem polskiego krajobrazu. Z Jezusem, Matką Boską, św. Krzysztofem, św. Franciszkiem św. Janem Nepomucenem…. Urokliwe, nastrojowe - z drewna, kamienia, metalu, czasem wolnostojące, czasem przybite do drzew, opowiadają o przemijaniu i trwaniu, tradycji, tragediach i radościach dotykających ludzi, którzy je w tych szczególnych, dzisiaj często tajemniczych, miejscach budowali. Obiekty te to symbole wiary naszych przodków, a zarazem pamiątki wielu ważnych wydarzeń w dziejach poszczególnych rodzin i miejscowości. Żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu. Krzyże stawiano na rozstajach dróg, by przypominały o Bogu i udzielały błogosławieństwa wędrowcom na dalszą podróż. Stawiane na początku i na końcu wsi wyznaczały granice miejscowości. Kapliczki powstawały jako wotum dziękczynne za uzdrowienie z ciężkiej choroby, szczęśliwy powrót z wojny do domu czy otrzymane od Boga szczególne łaski.

Przez lata kapliczki, figurki i przydrożne krzyże były miejscem spotkań i modlitw mieszkańców zwłaszcza małych miejscowości. Także dziś przechodząc obok nich, wiele osób z czcią zdejmuje czapkę, żegna się lub skłania głowę. Chcieliśmy ten nieodłączny element naszego krajobrazu utrwalić, dlatego ogłaszamy konkurs pt.” Ocalić od zapomnienia. Szlakiem przydrożnych kapliczek”

Ruszcie śladami ich historii, zapytajcie waszych dziadków i pradziadków, jakie znaczenie miały dla nich, jak i dlaczego powstały akurat w tym miejscu, jakie uroczystości się z nimi wiązały, jakie znaczenie miały dla pobliskich mieszkańców. Może wasi rodzice pamiętają jeszcze legendy, ludowe opowieści o cudach i dziwach, jakie miały przy nich miejsce. Wyprawa nie musi być daleka, żeby była fascynująca. Zabawcie się w detektywów historii zapomnianych, odkryjcie na nowo młodość waszych przodków, historie przydrożnych krzyży i kapliczek stojących wśród pól.
Spośród usłyszanych opowieści wybierzcie najciekawsze i je opiszcie. Prace literackie, niezależnie od formy, jaką wybierzecie (opis, opowiadanie, list, artykuł itd.) udokumentujcie zdjęciem z informacją, gdzie i kiedy zostało zrobione.
Historie przez was opowiedziane zostaną wykorzystane w całości lub we fragmentach w publikacji promującej nasze dziedzictwo kulturowe. Organizatorzy poszukują również starych fotografii, na których być może uwiecznione są nie istniejące już kapliczki.REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO - LITERACKIEGO POD HASŁEM
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. SZLAKIEM PRZYDROZNYCH KAPLICZEK”

1. Organizatorzy:
Gmina Niwiska
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach

2. Adresaci:
Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

3.Cele i zadania:
- Poznanie historii krzyży i kapliczek znajdujących się w najbliższym otoczeniu
- Poszukiwanie inspiracji twórczej w otaczającej rzeczywistości
- Aktywna edukacja artystyczna, historyczna, literacka mająca na celu budowanie tożsamości w środowisku lokalnym
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwacji otoczenia
- Stworzenie inspiracji do wypowiedzi artystycznej na temat ochrony dziedzictwa narodowego
- Wychowanie w kulturze
- Pobudzenie młodych ludzi do refleksji na temat dziedzictwa narodowego oraz zaangażowanie ich w dbałość o polską kulturę.

4. Zasady konkursu fotograficzno - literackiego:
- Prace fotograficzne mogą być czarno-białe lub kolorowe, w formacie nie mniejszym niż 15cm x 21cm. ( dodatkowo w wersji elektronicznej na CD)
- Do wykonanej pracy należy dołączyć tekst (maksymalnie dwie strony maszynopisu), który może dotyczyć m. in. ludzi, miejsc, w którym kapliczka lub krzyż się znajduje oraz historii lub dziejów z nim związanych.

5. Każda praca powinna być opisana i zawierać następujące dane:
- Imię i nazwisko autora, e-mail, nr telefonu
- Wiek
- Opis zdjęcia: data zrobienia fotografii i miejsce, które przedstawia (miejscowość, gmina, powiat)
- Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została zrealizowana
- Nazwę i adres placówki
- Nadesłane prace oceniane będą w następujących kategoriach:
- Szkoły podstawowe
- Gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne

6. Jury konkursowe:
Jury z udziałem organizatorów dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 29 listopada 2014r. na Biesiadzie u Hupki.
O wynikach konkursu, miejscu i terminie podsumowania powiadomimy finalistów odrębnym pismem.

7. Terminy:
Prace należy przesłać w terminie do 31 października 2014 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach,
Telefon: 17 2279 02

8. Uwaga – prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach wydawniczych i reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących konkurs).Pobierz:
- regulamin konkursu -
- zgoda na przetwarzania danych ... -

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin