Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Niwiska na lata 2013 - 2018

2013-05-17

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje społeczne Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Niwiska na lata 2013 – 2018.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach:
1. mieszkańcy Gminy Niwiska
2. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Niwiska.

I. Forma i termin prowadzenia konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Niwiska na lata 2013 – 2018 Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie od dnia 17 maja 2013 r. do dnia 27 maja 2013 r. na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadgminy@.gmina.niwiska.pl lub k.kwaśnik@niwiska.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niwiskach, pok. nr 14, u Kazimierza Kwaśnika – pracownika Urzędu Gminy w Niwiskach, tel.: 17 2270414, email: k.kwaśnik@niwiska.pl

Projekt Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Niwiska na lata 2013 – 2018
Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin