Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 399)

OGÓLNY OPIS:

 • Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od daty powstania tych zmian. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej .
 • Zmianę miejsca zamieszkania przedsiębiorca zgłasza do urzędu właściwego przed zmianą miejsca zamieszkania. Po dokonaniu aktualizacji wpisu, urząd ten prześle zmienione zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do urzędu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
 • Niezależnie od zmian dokonywanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić je również we właściwym Urzędzie Skarbowym, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Organ ewidencyjny dokonuje zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w ciągu 30 dni po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy Zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub Decyzję o odmowie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej .
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - Poprzez pocztę tradycyjną.
  - Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 • Odmowa zmiany wpisu może nastąpić z niżej opisanych powodów: - Zgłaszana zmiana dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy prawo o swobodzie działalności gospodarczej (działalność wytwórcza w rolnictwie, chów lub hodowla zwierząt, usługi turystyczne świadczone w gospodarstwach rolnych turystom itp.).
  - Zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
  - Prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15, tel: 17 2270 415, e-mail: ewidencja@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

 • Wniosek jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  - Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  - Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Formularz do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku EDG
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 1
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 2
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 3
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 4
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 5
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 6

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin