Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

1. Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych po pierwszym roku prowadzenia działalności w każdym następnym roku kalendarzowym ponosi stosowną opłatę. W związku z tym ma obowiązek informowania o wysokości obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Po wniesieniu stosownej opłaty przedsiębiorca ma obowiązek złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . Przedsiębiorca ma obowiązek w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazania tego zaświadczenia przedsiębiorcy zaopatrującego dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w terminach do dnia 31 stycznia (pierwsza rata), 31 maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata) każdego roku kalendarzowego powoduje wygaszenie zezwolenia.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - składany po dokonaniu wpłaty kolejnej raty opłaty.

Opłaty

1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

a) Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.

b) Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.

c) Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi w wysokości 2.100 PLN.

2. Opłata skarbowa w kwocie 17 PLN za wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin wniesienia opłaty: w dniu składania wniosku.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
1. Poprzez pocztę tradycyjną.
2. Osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje dodatkowe

Stosownie do art. 11 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525 PLN na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
- 525 PLN sprzedaż napojów zawierających pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
- 2.100 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Opłata,o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia,do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

6. Przedsiębiorcy, których roczna sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

10. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzytanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin