Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 399)

OGÓLNY OPIS:

 • Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej .
 • Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 • W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
 • Nie zgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z ewidencji działalności gospodarczej.
 • W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
 • W celu uzyskania zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić Wniosek o wydania zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej .

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Organ ewidencyjny dokonuje wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej niezwłocznie lub wydaje Decyzję o odmowie wpisu informacji o zawieszeniu , która doręczana jest przedsiębiorcy z urzędu w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej otrzymuje przedsiębiorca w przypadku wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - Poprzez pocztę tradycyjną.
  - Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 • Odmowa wpisu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej może nastąpić z niżej opisanych powodów:
  - Zatrudnienia pracowników.
  - Wskazania daty zawieszenia wcześniejszej niż data złożenia wniosku.
  - Wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
 • Urząd gminy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do ewidencji, prześle dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do:
  -. naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
  - właściwego Urzędu Statystycznego,
  - właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15, tel: 17 2270 415, e-mail: ewidencja@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

 • Wniosek jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  - Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  - Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Formularz do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku EDG
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 1
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 2
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 3
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 4
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 5
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 6

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin