Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

1. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z niżej wymienionych przyczyn:
- likwidacji punktu.
- upływu terminu ważności zezwolenia.
- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
- niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za jego korzystanie w wyznaczonych terminach.

2. Zainteresowany wypełnia Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych . W formularzu wniosku zainteresowany zaznacza wnioskowany przez siebie rodzaj zezwolenia. Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
a. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
b. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
c. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

3. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę. 4. Kserokopia pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
5. Kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem z Urzędu Gminy o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu).
6. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców (oryginał dokumentu do wglądu).
7. Protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia)

Opłaty

1. Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających pow.18% alkoholu.
2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Osobiście w siedzibie urzędu.
2. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin