Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia. Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę. 4. Kserokopia pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
5. Kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem z Urzędu Gminy o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu).
6. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców (oryginał dokumentu do wglądu).
7. Plan sytuacyjny ze wskazaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
8. Zgoda właściciela/administratora obiektu, w którym odbywa się impreza.
9. Zgoda organizatora imprezy.

Opłaty

1. Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
- 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo.
- 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
- 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Decyzję o odmowie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Osobiście w siedzibie urzędu.
2. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
3. Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić z następujących powodów:
Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady gminy (miasta) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin