Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. Kserokopia pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
4. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców (oryginał dokumentu do wglądu).
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
6. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał).
7. Kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) (oryginał do wglądu).

Opłaty

Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:
1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
3. Powyżej 18% zawartości alkoholu- kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
1. Poprzez pocztę tradycyjną.
2. Osobiście w siedzibie urzędu.

Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.

Odbiór zezwolenia jest możliwy wówczas, gdy opłata za to zezwolenie została wniesiona przez jego wysłaniem.

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić z następujących powodów:
1. Występuje brak liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalonych przez radę gminy w drodze uchwały dla terenu gminy.
2. Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady gminy (miasta) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin