Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wycinka drzew i krzewów

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst.jedn.Dz. U. z 2009r. Nr 151poz. 1220 ze zmianami),
  • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)
W dniu 29 maja 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 czerwca 2017r. Uchwalona ustawa wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:

- wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej.

Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;


Formularz do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin