Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 399)

OGÓLNY OPIS:

 • W celu założenia (prowadzenia) firmy osoby fizyczne muszą uzyskać Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wpisowi podlega również działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji i zezwoleń.
 • Przedsiębiorca wpisuje się do ewidencji ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
  - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  - zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  - zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

  - zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  - wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  - zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który powinien zawierać:
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w ciągu 30 dni po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - Poprzez pocztę tradycyjną.
  - Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 • Odmowa wpisu może nastąpić z niżej opisanych powodów:
  - Zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (działalność wytwórcza w rolnictwie, chów lub hodowla zwierząt, usługi turystyczne świadczone w gospodarstwach rolnych turystom itp.).
  - Zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
  - Prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 • Urząd gminy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do ewidencji, prześle dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do:
  - naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
  - właściwego Urzędu Statystycznego,
  - właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15, tel: 17 2270 415, e-mail: ewidencja@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

 • Wniosek jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  - Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  - Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Formularz do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku EDG
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 1
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 2
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 3
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 4
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 5
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 6

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin