Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych

Z dniem 1 kwietnia 2018r. zmieniły się przepisy prawa łowieckiego dotyczące szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Nowe przepisy zostały uchwalone 22 marca br. i ukazały się 30 marca 2018r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 65 (dziennikustaw.gov.pl/du/2018/651/1).

Szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania dokonywać będą zespoły składające się z:
1) przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtysa),
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do wójta gminy – właściwej ze względu na miejsce wystąpienie szkody.

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Oględziny szkód odbywać się będą w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Po oględzinach zostanie sporządzony protokół, do którego można będzie wnieść zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona w ramach szacowania ostatecznego.

Wypłaty odszkodowania dokonywać będą dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Odwołania będzie można wnosić w terminie 7 dni od podpisania protokołu z szacowania ostatecznego – do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Decyzja nadleśniczego ustalająca wysokość odszkodowania będzie ostateczna.

Do czasu wydania przez Ministra właściwego ds. środowiska przepisów wykonawczych określających:
1) sposób i terminy zgłaszania szkód,
2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
3) szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
4) wzory protokołów,

obowiązywać będą przepisy dotychczasowe – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 201or. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45 poz. 272)
Dokumenty do pobrania:


Wniosek -szkody łowiecki.doc

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin