Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • Wypis z ewidencji gruntów (z danymi adresowymi) obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) lub karta informacyjna przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)
  • Szkic orientacyjny w skali 1:5000 dla terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w celu sporządzenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) wraz z wnioskiem o ustalenie raportu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

zgodnie z ustawą

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

  • stanowisko d/s ochrony środowiska pokój tel. 17 2270 418
    email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

205 zł za wydanie decyzji. Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na rachunek Urzędu, nr konta – 11 9180 1034 2003 2001 3909 0003 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnika lub prokury

TRYB ODWOŁAWCZY:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji

Wzór karty informacyjnej

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin