Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    ROZRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmian.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY:

Rozgraniczenie nieruchomości jest dopuszczalne jedynie między sąsiadującymi gruntami stanowiącymi odrębny przedmiot własności oznacza to, że rozgraniczenie może być tylko wtedy przeprowadzone, gdy istnieją odrębne działki w sensie geodezyjnym. Postępowanie rozgraniczeniowe ma dwie fazy: administracyjną i sądową. Przy czym postępowanie sądowe może się rozpocząć jedynie, gdy zostanie wyczerpana droga administracyjna.
Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli jest brak danych, o których mowa powyżej, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu, co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Tak więc wniosek o rozgraniczenie może złożyć:
 • każdy z właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 • każdy ze współwłaścicieli nieruchomości,
 • postępowanie może zostać wszczęte z urzędu, gdy zachodzi ważny interes społeczny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 • Załączniki :
  1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  2) wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie,
  3) kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie dwuetapowe.
I etap:
1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów Wójt Gminy Niwiska – w formie postanowienia – wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe.
3. Upoważniony przez Wójta geodeta dokonuje czynności rozgraniczeniowych na gruncie.

II etap:
1. Dokonanie przez Wójta oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia.
2. Włącznie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu lub decyzji o umorzeniu administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Wnioskodawca pokrywa koszty związane z czynnościami ustalenia przebiegu granic na gruncie, które wykonuje upoważniony przez Wójta geodeta wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
 • Rozgraniczenie nieruchomości przed Sądem nie wchodzi w skład procedury opisanej powyżej.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Od rozgraniczenia nieruchomości należy odróżnić odnowienie granic. Rozgraniczenie nieruchomości stosuje się do nieruchomości, których granice nie były jeszcze ustalone, bądź zatarły się i nie jest możliwe ich odtworzenie zgodnie z prawem, czyli na podstawie dokumentów. Odnowienie granic stosuje się do nieruchomości, które miały już prawnie ustalone granice, a teraz jedynie zaznacza się te granice stosownymi znakami granicznymi na podstawie dokumentów i dowodów w postaci śladów i znaków granicznych. Wznowienie granic jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli działek sąsiednich.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s nieruchomości, pokój nr 18, tel.: 17 2270418, email: k.kwasnik@niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 • Rozstrzygnięcie organu administracyjnego:
 • Merytoryczna decyzja zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę (art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Strona niezadowolona z ustalenia granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, przekazania sprawy do sądu (art. 33 ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego jeżeli doszło do zawarcia ugody granicznej przed geodetą (art. 105 § 1 Kpa w związku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Decyzja umarzająca postępowanie o rozgraniczeniu wobec zawartej w tym postępowaniu ugody podlega zaskarżeniu odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Niwiska.
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia przez sąd (art. 34 ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne) Z chwilą przekazania sprawy o rozgraniczeniu nieruchomości do sądu, merytoryczna decyzja o rozgraniczeniu traci swoją moc i przestaje obowiązywać.

 • Formularz do pobrania

  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

  Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin