Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA:

 • Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY, WYMAGANE DOKUMENTY:

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Wójta wydawanej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów szczególnych, a w sytuacji braku planu miejscowego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanej w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości może nastąpić także niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w przypadkach wyliczonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wyróżnia się:
- POSTĘPOWANIE DWUETAPOWE
- POSTĘPOWANIE JEDNOETAPOWE


POSTĘPOWANIE DWUETAPOWE:

I etap postępowania

Na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego: wystąpienie o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku o podział należy dołączyć:
 • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące),
 • aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie straszy niż 3 miesiące),
 • wstępny projekt podziału, (przedstawiony na kopii mapy zasadniczej - w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej),
 • jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu,
 • w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Na obszarach o braku planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość wystąpienia o stwierdzenie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z obowiązującą (ostateczną) decyzją o warunkach zabudowy lub wystąpienia o stwierdzenie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi. W tym wypadku oprócz w/w dokumentów należy dołączyć:
- kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej.

II etap postępowania
Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Wystąpienie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć:
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny (w przypadku rozbieżności pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej i rejestrze gruntów),
 • mapę z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

POSTĘPOWANIE JEDNOETAPOWE:
(nie wymagające opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości)

Do wniosku o podział należy dołączyć:
 • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące),
 • aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie straszy niż 3 miesiące),
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek w rejestrze gruntów jest inne niż w księdze wieczystej),
 • mapę z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Podział nieruchomości polegającej na wydzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości, nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział.
 • Podział dokonywany jest na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
 • Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonanie wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • postanowienie opiniujące – pokój nr 12, stanowisko d/s gospodarki przestrzennej, tel. 17 2270412, email: budownictwo@gmina.niwiska.pl
 • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – pokój nr 18, stanowisko d/s nieruchomości, tel.: 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Niwiska, który wydał postanowienie lub decyzję.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Formularz do pobrania

Wniosek o podział nieruchomości (postępowanie dwuetapowe)

Wniosek o podział nieruchomości (postępowanie jednoetapowe)

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin