Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmian.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY:

 • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.
 • Po dostarczeniu wszystkich poniżej wymienionych dokumentów następuje oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu wymienionym w pkt 2. podstawy prawnej.
 • Potwierdzenie faktu oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym odnotowywane jest w pisemnym zawiadomieniu, które otrzymuje wnioskodawca.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku).
 • Załączniki do wniosku:
  1. W przypadku nieruchomości zabudowanej:
  - kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy
  - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości
  2. W przypadku nieruchomości niezabudowanej:
  - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Nadanie numeru może wystąpić właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
 • Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku).
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s nieruchomości, pokój nr 18, tel.: 17 2270418, email: k.kwasnik@niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
Formularz do pobrania

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin