Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 399)

OGÓLNY OPIS:

 • Przedsiębiorca zawiadamia pisemnie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej wypełniając EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
 • Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej właściwemu urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej wydaje się niezwłocznie, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Dokument może być odebrany przez Zawiadamiającego:
  - Poprzez pocztę tradycyjną.
  - Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Zawiadamiający w formularzu zawiadomienia.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15, tel: 17 2270 415, e-mail: ewidencja@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

 • Wniosek jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  - Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  - Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Formularz do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku EDG
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 1
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 2
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 3
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 4
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 5
Wniosek do ewidencji działalności gospodarczej - Cześć 6

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin